x.kos'k

ljLorh f'k'kq eafnj
x.kos'k ,oa eaxyos'k & 2016&17 ¼HkS;kvksa ds fy,½

d{kk 'kVZ@Vh&'kVZ iSaV twrs eksts LosVj cq/kokj ¼eaxyos'k½
ulZjh] iwokZ)Z] mRrjk) ihys jax dh vk/kh ck¡g dh Vh'kVZ fo|kihB }kjk l'kqYd ns; jk;y Cyw jax dk Qqy isaV bykfLVd okykA fo|kihB }kjk l'kqYd ns; dkys twrs&¶ysi okys jk;y Cyw Iysu yky jax dk oh xys okyk Qqy ck¡g dk Iysu fdlh Hkh jax ds oL= igu ldsaxsA  ¼oL= Hkkjrh; ifjos'k ds vuq:Ik jgs½
izFke ls iape LdkbZ Cyw iwjh ck¡g okyh 'kVZ LVhy xzs jax dk Qqy isaV ihNs ls bykfLVd@pqUuV okyk dkys twrs           Qhrs okys LVhy xzs Iysu LVhy xzs jax dk oh xys okyk Qqy ck¡g dk Iysu lQsn Vh'kVZ ¼fo|ky; }kjk l'kqYd ns;½@lQsn Qqy isaV bykfLVd okykA lQsn twrs ¼xksyk dEiuh LiksVZl 'kw½ ,oa lQsn ekstsA
"k"B ls }kn'k LdkbZ Cyw iwjh ck¡g okyh 'kVZ LVhy xzs jax dk Qqy isaV dkys twrs           Qhrs okys LVhy xzs Iysu LVhy xzs jax dk oh xys okyk Qqy ck¡g dk Iysu lQsn Vh 'kVZ ¼fo|ky; }kjk l'kqYd ns;½] lQsn Qqy isaV] lQsn twrs ¼xksyk dEiuh LiksVZl 'kw½ ,oa lQsn ekstsAx.kos'k ,oa eaxyos'k & 2016&17 ¼cfguksa ds fy,½

d{kk 'kVZ@dqrhZ iSaV@V~;wfud@
lyokj
twrs eksts LosVj cq/kokj ¼eaxyos'k½
ulZjh] iwokZ)Z] mRrjk) ihys jax dh vk/kh ck¡g dh Vh'kVZ jk;y Cyw jax dk bykfLVd okykA    fjfcu@gs;jcsaM & jk;y CY;w dkys twrs&¶ysi okys ¼okYdks½ jk;y CY;w Iysu yky jax dk oh xys okyk Qqy ck¡g dk Iysu fdlh Hkh jax ds oL= igu ldsaxsA ¼oL= Hkkjrh; ifjos'k ds vuq:Ik jgs½
izFke ls iape LdkbZ CY;w vk/kh ck¡g okyh 'kVZ LVhy xzs jax dh V~;wfud ?kqVus ls 2 baphpsA fjfcu@gs;jcsaM& LVhy xzsA dkyh csyh ¼twrh½ LVhy xzs Iysu LVhy xzs jax dk oh xys okyk Qqy ck¡g dk Iysu lQsn Vh'kVZ@lQsn V~;wfudA lQsn twrs ¼xksyk dEiuh  LiksVZl 'kw½ ,oa lQsn ekstsA
"k"B ls }kn'k LdkbZ CY;w jax dh dqrhZ] yackbZ ?kqVus rd] xyk&LVsa.M dkyj] ck¡gsa dksguh ls uhps rd] lkbZM dV 12&14 bap LVhy xzs jax dh lyokj                           fjfcu&LVhy xzs                                 LdkQZ & LVhy xzs jax Iysu            nqiV~Vk&LVhy xzs dkyh csyh ¼twrh½ LVhy xzs Iysu LVhy xzs jax dk oh xys okyk Qqy ck¡g dk Iysu dqrhZ lQsn jax ¼eki x.kos'k vuqlkj½] lyokj lQsn jax]   nqiV~Vk&dslfj;k] lQsn twrs ¼xksyk dEiuh LiksVZl 'kw½ ,oa lQsn ekstsA fjfcu&lQsn Iysu]